AGROBANK Logo
  • Muat Turun
  • Cawangan/ Lokasi ATM
  • Search

Pembiayaan Berjangka-i

 

Pembiayaan Berjangka-i adalah kemudahan pembiayaan Islam yang diberikan kepada pelanggan bagi menjalankan kegiatan atau projek yang mempunyai hubung kait dengan bidang pertanian. Berdasarkan konsep Tawarruq.

 

Ciri-ciri Produk

Produk ini menawarkan kemudahan pembiayaan bagi tujuan berikut:

  • Untuk membeli aset, barang atau perkhidmatan.
  • Untuk menebus aset.
  • Untuk mendapatkan modal kerja
  • Untuk pembiayaan semula
  • Untuk penstrukturan semula
  • Untuk tujuan pembiayaan atau kemudahan yang patuh syariah

 

Yuran & Caj Lain

Duti Setem Seperti di dalam Akta Duti Setem 1949 (Semakan 1989)
Caj Guaman & Pembayaran Termasuk caj guaman untuk dokumentasi pembiayaan, pendaftaran gadaian, carian tanah, carian kebankrapan/muflis dan caj-caj lain yang berkaitan.
Sumbangan Takaful Tertakluk kepada jumlah pembiayaan yang diberikan
Caj Pembrokeran/ Perdagangan Caj pembrokeran / perdagangan untuk setiap transaksi Tawarruq yang berjaya adalah pada RM7 bagi setiap juta nilai pembelian komoditi.


Nota: Apa-apa perubahan pada fi dan caj yang berkaitan akan di buat secara bertulis oleh Bank.

PDS TERM FINANCING-i

HUBUNGI KAMI