AGROBANK Logo
  • Muat Turun
  • Cawangan/ Lokasi ATM
  • Search

Agro Cash Line-i

Agro Cash Line-i adalah kemudahan overdraf untuk membiayai perniagaan yang berasaskan pertanian. Produk ini adalah berasaskan konsep Tawarruq.

 

Ciri-ciri Produk

Produk ini menawarkan kemudahan pembiayaan dengan ciri-ciri seperti berikut:

Tempoh Kemudahan

Minimum: Enam (6) bulan

Maksimum: Sepuluh (10) bulan

Kadar Keuntungan

Kadar Keuntungan Siling (CPR):
KABP + 4% setahun atau 10% setahun, atau mana-mana yang lebih tinggi bagi pengiraan harga jualan

Kadar Keuntungan Efektif (EPR):
Pada kadar semasa dan tidak melebihi kadar keuntungan siling yang dikenakan dan dikira pada baki harian bagi pengiraan bayaran balik minimum

Bayaran minimum

a) Dalam tempoh kemudahan:
Membuat pembayaran keuntungan bulanan yang tertakluk kepada jumlah penggunaan semasa dan dikira berdasarkan kadar keuntungan efektif semasa Bank

b) Semasa tempoh matang:
Membayar keseluruhan baki harga jualan bank belum jelas

 Nota :

Kadar Asas Berian Pembiayaan  (KABP) semasa adalah 7.00% dan ditentukan oleh Agrobank dari semasa ke semasa.

 

Fi & Caj

Duti Setem Seperti di dalam Akta Duti Setem 1949 (Semakan 1989)
Caj Guaman Termasuk caj guaman untuk dokumentasi pembiayaan, pendaftaran gadaian, carian tanah, carian kebankrapan/muflis dan caj-caj lain yang berkaitan
Caj Pembrokeran/Perdagangan Caj pembrokeran/perdagangan untuk setiap transaksi Tawarruq adalah pada RM7 bagi setiap juta nilai pembelian komoditi. 

 

Nota : Pihak Bank akan menghantar notis sekurang-kurangnya 21 hari kepada pelanggan sebelum sebarang perubahan dibuat di dalam fi dan caj yang berkuatkuasa.

Download Lembaran Maklumat Produk

HUBUNGI KAMI