AGROBANK Logo
 • Muat Turun
 • Cawangan/ Lokasi ATM
 • Search

Program Pembiayaan

1. Kredit Program Peningkatan Had (CLEP)

Satu program pengekalan direka untuk sekian lama dan kepercayaan kredit pelanggan sedia ada Agrobank, secara automatik dipertimbangkan untuk peningkatan kemudahan kredit mereka.

KELAYAKAN

 • Telah diservis untuk sekurang-kurangnya tiga (3) tahun (tidak termasuk rahmat / tempoh moratorium) yang mempunyai rekod baik pembayaran pembiayaan
 • Rekod prestasi yang baik pembayaran pembiayaan adalah akaun dengan MIA sifar bagi tiga (3) tahun yang lalu
 • Jumlah kemudahan semasa ialah RM200,000 dan ke atas
 • Tidak pernah ditawarkan CLEP dalam surat-menyurat untuk akaun ini

 

PEGANGAN
Maksimum sehingga sepuluh (10) tahun

PEMBIAYAAN HAD

Jumlah Pembiayaan sedia ada RM1,000,000
Baki Tertunggak (Selepas tiga (3) tahun) RM740,700
Pembiayaan Jumlah CLEP maksimum RM259,300

 

KADAR KEUNTUNGAN

 • Kurang 1% daripada CLEP akaun kadar (kemudahan yang sedia ada) dan sekurang-kurangnya daripada BFR + 0%. Sekiranya kadar akaun sedia ada adalah di bawah daripada BFR, kadar yang sedia ada kekal.
 • Untuk akaun CLEP (kemudahan sedia ada) di bawah Kumpulan Wang Konsesi, kadar keuntungan adalah tertakluk kepada ketersediaan dan jangka & syarat dana.

 

2. Program Agropreneur Muda (PAM)

Menyediakan kemudahan pembiayaan khusus disasarkan untuk usahawan muda dalam sektor pertanian untuk menghasilkan pendapatan progresif, berdaya saing, kreatif, dan inovatif.


PRINSIP SYARIAH

Tawarruq

SKOP
Untuk modal tetap dan operasi untuk tujuan (yang sedia ada) baru dan pengembangan

KELAYAKAN
Pemohon mestilah warganegara Malaysia, berumur antara 18 hingga 40 tahun, pada masa permohonan dan mesti mendaftarkan diri di Unit Agropreneur Muda (UAM), Kementerian Pertanian dan Asas Tani (MoA)

 
MARGIN PEMBIAYAAN
Maksimum 70% daripada kos projek yang terdiri daripada modal tetap dan operasi (untuk projek baru) atau daripada kos projek pembesaran (bagi projek yang sedia ada)

PEGANGAN
Tujuh (7) tahun

KADAR KEUNTUNGAN
5.50% setahun

CAGARAN / KESELAMATAN
Tiada cagaran atau cagaran yang dikehendaki di bawah program ini

 

3. Program Pembiayaan Kumpulan (GFP)


OBJEKTIF

 • Untuk membantu usahawan dalam sektor terpilih yang mempunyai potensi pasaran untuk memulakan dan membangunkan projek dengan bimbingan pakar syarikat, dan untuk menggalakkan pemindahan kepakaran
 • Bagi membantu syarikat yang berjaya dalam pembelanjaan perniagaan mereka dengan menyediakan modal dalam pertukaran kepakaran dan pemindahan pengetahuan

 

JENIS KUMPULAN

 • Pembiayaan Kontrak
 • Pembiayaan Kelompok


PASARAN SASARAN

 • Perniagaan mencari pelanggan adalah melalui Penaja Projek - "Project Sponsor" (PS). Pelanggan adalah Peserta Projek di bawah PS
 • Pemprosesan adalah berdasarkan kepada kumpulan. Penilaian kredit adalah bukan sahaja semata-mata atas pelanggan tetapi lebih kepada Projek dan Penaja Projek


CIRI-CIRI

Modul yang akan digunakkan

Berdasarkan:

 • Struktur Perjanjian Memorandum antara Penaja Projek dan Peserta
 • Penilaian Kredit Peserta dan / atau Penaja Projek
Peserta bagi Setiap Kumpulan

Sekurang-kurangnya empat (4) orang peserta bagi setiap kumpulan

Nota: Bagi yang mantap / bereputasi PS, keperluan untuk empat (4) peserta boleh diketepikan dengan kelulusan pihak berkuasa yang meluluskan di terendah HCA

Jumlah Pembiayaan Seperti Manual Operasi Kredit Bank (COM)
Kadar Keuntungan Kadar Keuntungan Istimewa berdasarkan Individu atau kumpulan

 

4. Program Pembiayaan Dana TERAS

OBJEKTIF

 • Untuk mengejar lebih banyak syarikat yang berpotensi
 • Untuk memastikan penyertaan syarikat Bumiputera


KUMPULAN SASARAN

 • Syarikat dilantik sebagai 'TERAS Syarikat oleh TERAJU
 • Syarikat-syarikat yang dikenal pasti oleh Agrobank


TUJUAN PEMBIAYAAN

 • Perbelanjaan Modal
 • Perbelanjaan Operasi

Nota: Dana TIDAK boleh digunakan untuk:

 • Pembelian saham
 • Pembiayaan semula


PEMBIAYAAN MODE
Pembiayaan Berjangka di bawah

Pembiayaan Berjangka-i

Pusingan Pembiayaan di bawah:

Kemudahan Pembiayaan Modal Kerja-i

CIRI-CIRI

Pembiayaan Berjangka-i

Had Pembiayaan

 

 • Kementerian Kewangan sehingga 80% daripada kos projek; ATAU
 • RM5.0 juta, yang mana lebih rendah
Tempoh
 • Max.is dihadkan kepada 10 tahun
 • Tidak ada tempoh tangguh
Kadar Keuntungan BFR + 0.5% setahun pada baki bulanan
Keselamatan/Cagaran
 • Dana Jaminan (1: 4); DAN / ATAU
 • Apa-apa cagaran / keselamatan lain seperti Manual Operasi Kredit Bank (COM)

Kemudahan Pembiayaan Modal Kerja-i

Had Pembiayaan

 

 • Kementerian Kewangan sehingga 80% daripada kos projek; ATAU
 • RM5.0 juta, yang mana lebih rendah
Tempoh
 • Max. dihadkan kepada 10 tahun termasuk Tempoh (GP)
 • GP sehingga 48 bulan
Kadar Keuntungan BFR + 0% setahun pada baki bulanan
Keselamatan/Cagaran/ Cagaran / keselamatan adalah seperti Manual Operasi Kredit Bank (COM)

 

5. Skim Jaminan Kredit Islam Enhancer (Enhancer-i)

Satu skim jaminan Islam yang disediakan oleh Credit Guarantee Corporation (M) Berhad (CGC)

Kemudahan jaminan A CCG untuk membantu usahawan PKS yang mempunyai perniagaan yang berdaya maju tetapi kekurangan cagaran untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan daripada Bank

KELAYAKAN

 • Kecil & Sederhana (PKS)
 • Perniagaan yang didaftarkan di Malaysia dan dimiliki oleh rakyat Malaysia (sekurang-kurangnya 51%) dan mentadbir di bawah Syarikat 1955
 • Perniagaan Halal sahaja


JAMINAN KELAYAKAN

 • Pembiayaan bercagar Bercagar atau separa
 • Pembiayaan Baru dengan Agrobank


YURAN JAMINAN

 • bahagian tidak bercagar - 2.40% hingga 4.00% setahun
 • Bercagar bahagian - 2.10% hingga 3.20% setahun


Ciri-Ciri

Had Jaminan

 

Bahagian bercagar: 30% kepada 90% jumlah bahagian bercagar

Bahagian yang tidak bercagar: 30% kepada 80% daripada bahagian tidak bercagar dan tertakluk kepada perlindungan maksimum sebanyak RM3.0 juta pada bahagian yang tidak bercagar (dalam pelbagai 5%)

 

Had Pembiayaan
 • Jumlah pembiayaan bagi setiap pelanggan layak direkodkan dengan CGC tidak boleh melebihi RM10 juta termasuk pembiayaan dengan bank-bank lain
 • had pembiayaan minimum yang layak untuk jaminan boleh melebihi RM50,000
Jumlah Pembiayaan
 • Jumlah had pembiayaan yang layak untuk jaminan kepada pelanggan tunggal tidak melebihi RM10 juta
 • Pembiayaan Minimum jumlah RM50,000 (bahagian tidak bercagar)
Tempoh Pembiayaan
 • Pembiayaan berjangka - akhir tempoh pembiayaan
 • Pusingan pembiayaan - maksimum 2 tahun dari tarikh surat jaminan

 

6. Skim Pembiayaan Bot Perikanan-i (SPBP-i)

 Perkhidmatan untuk memodenkan industri perikanan melalui pemilikan bot serta peralatan menangkap ikan yang lebih besar dan moden berkonsepkan Tawarruq

 

Kelayakan
Individu/kumpulan/milikan tunggal /perkongsian/ syarikat milik warganegara Malaysia (minimum 51% pegangan) ditubuhkan di bawah Akta Syarikat, 1965 / lain-lain institusi yang diperbadankan

 

Ciri-ciri

SPBP-i

Had Pembiayaan

      Pembiayaan sehingga 90% daripada kos projek, tertakluk kepada maksimum RM10juta setiap pelanggan.

      Minimum RM40,000 setiap pelanggan

Tempoh

 Sehingga 120 bulan (10 tahun)

Kadar Keuntungan

      3.75% p.a tetap untuk RM5 juta yang pertama

      5% p.a tetap untuk pembiayaan melebihi RM5 juta

Cagaran/Jaminan

      50% daripada nilai pasaran untuk bot kulit besi / gentian kaca

      30% daripada nilai pasaran untuk bot kulit kayu

      10% daripada nilai pasaran untuk peralatan perikanan (tidak termasuk pukat)

Takaful/Perlindungan

Tertakluk kepada Garis Panduan Pendaftaran Skim Perlindungan Kredit

 

7. Skim Usahawan Tani Komersial Siswazah-i (SUTKS-i)

SUTKS-i menyediakan pembiayaan kepada graduan menganggur yang berminat dalam pertanian sepenuh masa berkonsepkan Tawarruq

 

Ciri-ciri

SUTKS-i

Had Pembiayaan

Pembiayaan permulaan tidak melebihi RM 50,000 dengan tambahan sehingga RM 50,000

Tempoh

6 tahun

Kadar Keuntungan

Kadar keuntungan yang dikenakan adalah tetap, 3.75% setahun (p.a).

Cagaran/ Jaminan

    Dua penjamin dimana salah seorang adalah keluarga pemohon.

     Jika kedua-dua penjamin adalah ahli keluarga pelanggan, salah seorang penjamin mestilah mempunyai pendapatan tetap yang diterima oleh Bank

 

8. Skim Kredit Pengeluaran Makanan-i (SKPM-i)

SKPM-i menyediakan pembiayaan kepada usahawan Kecil dan Sederhana  (PKS) yang terlibat dalam aktiviti pengeluaran makanan yang diuruskan oleh Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani, Kerajaan Negeri atau mana-mana agensi kerajaan.

Ciri-ciri

SKPM-i

Had Pembiayaan

  Sehingga 100% kos project tertakluk kepada nilai maksimum        RM 500,000 ; dan

  Had pembiayaan untuk setiap pelanggan tidak boleh melebihi

RM500,000

Tempoh

8 tahun

Kadar Keuntungan

Kadar keuntungan yang dikenakan adalah tetap,                                        3.75% setahun (p.a).

Cagaran/

Jaminan

Tertakluk kepada polisi Bank

Untuk projek di bawah MOA Inc., Keperluan cagaran/jaminan adalah mengikut €œGaris Panduan Pembiayaan Projek MOA Incorporated (PN-24)€.

 

9.Masyarakat Perdagangan & Perindustrian Bumiputera (MPPB - HUB)

 

MPPB adalah kemudahan pembiayaan berkonsepkan Tawarruq khusus untuk usahawan Bumiputera dalam sektor pertanian.

Objektif:
Untuk memperluaskan perniagaan serta peluang usahawan Bumiputera
Memberikan modal perniagaan usahawan Bumiputera mikro, kecil dan sederhana
Modal untuk persaingan di peringkat tempatan dan global berdasarkan pembiayaan berprinsipkan Syariah.

Kelayakan
Terbuka kepada usahawan / syarikat Bumiputera yang sedia ada menjalankan perniagaan yang memerlukan modal bagi pengembangan perniagaan.

Had Pembiayaan
Maksimum sehingga RM200,000.00

Tempoh Pembiayaan
Maksimum sehingga  10 tahun

Jenis Pembiayaan
Pembiayaan Berjangka
Pembiayaan Modal Pusingan

Kadar Keuntungan
3.75% setahun tetap dikira di atas
baki berkurangan.

 

10. Masyarakat Perdagangan & Perindustrian Bumiputera (MPPB - DPUP)

MPPB kemudahan pembiayaan berkonsepkan Tawarruq khusus untuk usahawan Bumiputera dalam sektor pertanian.


Objektif:
Untuk memperluaskan perniagaan serta peluang usahawan Bumiputera

Memberikan modal perniagaan usahawan Bumiputera mikro, kecil dan sederhana

Modal untuk persaingan di peringkat tempatan dan global berdasarkan pembiayaan berprinsipkan Syariah.

Kelayakan
Terbuka kepada usahawan / syarikat Bumiputera yang sedia ada menjalankan perniagaan yang memerlukan modal bagi pengembangan perniagaan.

Had Pembiayaan
Maksimum sehingga RM5 juta

Tempoh Pembiayaan
Maksimum sehingga  10 tahun

Jenis Pembiayaan
Pembiayaan Berjangka

Kadar Keuntungan
3.75% setahun tetap dikira di atas
baki berkurangan.

 

11. EPP8 (Food Park/Incubator)

Dana bagi membiayai Syarikat Peneraju / Syarikat Peserta yang menyelaraskan PKS dan pengusaha kecil bagi melaksanakan projek dalam bidang pertanian dan industri asas tani secara komersial dan melibatkan pengeluaran berskala besar berkonsepkan Tawarrruq.


Kelayakan
Syarikat-syarikat dengan pegangan saham sekurang-kurangnya 51% oleh warganegara Malaysia.
Syarikat-syarikat yang dilantik sebagai Syarikat Peserta dalam Program EPP 8 dengan surat perlantikan dikeluarkan oleh MOA.
Organisasi-organisasi atau syarikat-syarikat tersebut hendaklah mematuhi kriteria patuh Syariah

Pembiayaan produk
Pembiayaan Berjangka-i:

Skop pembiayaan
Perbelanjaan Modal dan Perbelanjaan Operasi
Semua Projek yang berasaskan pertanian
dan industri asas tani dalam bidang penanaman,
penternakan dan perikanan. Pembiayaan meliputi
aktiviti pengeluaran, pemprosesan, pemasaran
dan perkhidmatan.

Dana EPP8 tidak boleh digunakan untuk:
Pembiayaan semula pembiayaan sedia ada
Pengambilalihan projek/aset sedia ada
Pengambilalihan atau pembelian saham syarikat.

 

12. Program Dana Pertanian Komersial (DPK)
(DANA GLC)

Kemudahan modal untuk menggalakan penyertaan badan korporat untuk menyertai projek asas-tani berimpak tinggi yang boleh menjadi pemangkin kepada pengkormesilan perniagaan asas-tani di Malaysia berkonsepkan Tawarruq.

Kelayakan
Syarikat yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965;
Syarikat yang dimiliki dan diuruskan oleh Bumiputera dengan pegangan saham minimum 51% daripada Lembaga Pengarah dan pengurusan diberikan kepada Bumiputera
Produk Pembiayaan
Pembiayaan Berjangka-i

Skop Pembiayaan
Perbelanjaan Modal
Perbelanjaan Operasi

Ciri-ciri

Program DPK

Had Pembiayaan

      Sehingga 95% daripada kos projek

      Minimum: RM5.0 juta

      Maksimum: RM25.0 juta

Tenure

      Sehingga 120 bulan (10 tahun)

Profit Rate

3.75% setahun atas baki bulanan

Cagaran / Jaminan

      Jaminan bersama atau beberapa jaminan daripada Lembaga Pengarah syarikat;

      Debentur ke atas aset tetap atau terapung (jika berkenaan);

      Lain lain cagaran yang diterima oleh Bank

HUBUNGI KAMI