AGROBANK Logo
 • Muat Turun
 • Cawangan/ Lokasi ATM
 • Search

Fixed Return Islamic Account-i (FRIA-i) 45Plus

FRIA-i 45Plus adalah akaun deposit berjangka patuh Syariah untuk Pelanggan yang berumur 45 tahun dan ke atas di mana kadar keuntungan akan diketahui Pelanggan semasa permohonan atau semasa pembaharuan akaun berdasarkan konsep Tawarruq 

 

 

Ciri-ciri Produk

Konsep

Akaun Individu

 • Akaun yang dibuka oleh individu yang berumur 45 tahun dan ke atas semasa pembukaan akaun.

Akaun bersama

 • Akaun yang dikendalikan oleh kumpulan individu tidak lebih dari 5 orang (berumur 18 tahun ke atas) di mana pemegang akaun utama adalah individu berumur 45 tahun dan ke atas semasa pembukaan akaun.
Jenis Pembayaran Keuntungan
 • Keuntungan secara upfront akan dibayar pada tarikh kuat kuasa deposit.
 • Keuntungan secara bulanan, setengah tahun, tahunan atau tarikh matang akan dibayar mengikut tarikh (point to point) deposit.
Kadar Keuntungan

Kadar keuntungan tetap ditentukan semasa pembukaan akaun atau semasa pembaharuan akaun.

 


Kriteria Kelayakan

 • Mesti berumur 45 tahun dan ke atas
 • Terbuka kepada akaun individu sahaja.
 • Jenis akaun individu bagi produk ini diklasifikasikan kepada:

 

Akaun Individu Akaun yang dibuka oleh individu yang berumur 45 tahun dan ke atas.
Akaun bersama (individu)
 • Akaun yang dibuka oleh kumpulan individu tidak lebih dari 5 orang (berumur 18 tahun ke atas) di mana pemegang akaun utama adalah individu berumur 45 tahun dan ke atas semasa pembukaan akaun.

Yuran & Caj Lain

Fi Pembrokeran (Pengeluaran pra-matang dalam tempoh sembilan puluh (90) hari

Fi Pembrokeran sebanyak 0.05% dari jumlah deposit atau RM50.00, yang mana  lebih rendah, akan ditanggung oleh Bank. Walau bagaimanapun jumlah tersebut akan ditanggung oleh Pelanggan sekiranya berlaku pengeluaran pra-matang dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dan ke bawah dari tarikh penempatan deposit. 

Penggantian kehilangan Sijil Deposit Berjangka

Duti setem RM10.00 bagi Surat Indemniti dan RM5.00 setiap sijil akan dikenakan.

Penggantian kerosakan Sijil Deposit Berjangka

RM5.00 setiap sijil akan dikenakan.

Nota: Pihak Bank akan menghantar notis sekurang-kurangnya 21 hari kepada pelanggan sebelum sebarang perubahan dibuat di dalam fi dan caj yang berkuatkuasa.

Nota: Yuran dan caj di atas adalah tertakluk kepada GST 0%

 

Lembaran Maklumat Produk

Fi & Caj

HUBUNGI KAMI