AGROBANK Logo
  • Muat Turun
  • Cawangan/ Lokasi ATM
  • Search

AgroCash-i

AgroCash-i adalah kemudahan bagi menyediakan pembiayaan peribadi kepada pelanggan yang berkaitan dengan aktiviti pertanian dan asas tani.

Pelaksanaan produk ini berdasarkan kepada konsep Tawarruq.

 

Kriteria Kelayakan

Umur

Kakitangan Kerajaan
Pelanggan berumur 18 tahun ke atas dan tidak melebihi 60 tahun pada tamat tempoh pembiayaan atau tempoh persaraan; yang mana lebih dahulu                            

Kakitangan Government Link Company (GLC)
Pelanggan berumur 21 tahun ke atas dan tidak melebihi 60 tahun pada tamat tempoh pembiayaan atau tempoh persaraan; yang mana lebih dahulu

Kelayakan

Kakitangan Kerajaan
Berjawatan tetap dan telah berkhidmat sekurang-kurangnya selama 6 bulan (telah disahkan jawatan atau dalam tempoh percubaan)

Kakitangan Government Link Company (GLC)

Kakitangan berjawatan tetap dan telah disahkan di dalam jawatan serta berkhidmat sekurang-kurangnya setahun

Gaji Minimum

Kakitangan Kerajaan
Pendapatan kasar bulanan (termasuk elaun tetap) melebihi RM 1,000.00

Kakitangan Government Link Company (GLC)
Pendapatan kasar bulanan (termasuk elaun tetap) melebihi RM 2,000.00

Perlindungan Takaful Pelanggan digalakkan untuk mengambil Skim Takaful Kredit

Maklumat Produk

Had Pembiayaan

Kakitangan Kerajaan
Maksimum RM 200,000.00

Kakitangan Government Link Company (GLC)
Maksimum RM 200,000.00

Tempoh Pembiayaan Maksimum 10 tahun
Kadar Keuntungan (Tertakluk kepada kelayakan dan perubahan semasa)
Keterangan Kriteria Kelayakan

Kadar keuntungan adalah tertakluk kepada kelayakan dan perubahan keadaan semasa. Kadar keuntungan adalah seperti di bawah

Kerajaan Persekutuan

Tempoh Kadar Keuntungan
Sehingga 3 Tahun BR + 2.85% p.a
4 - 10 Tahun

BR + 3.35% p.a

Kakitangan Kerajaan Negeri, Badan Berkanun, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Government Link Company (GLC)

Tempoh Kadar Keuntungan
Sehingga 3 Tahun BR + 3.22% p.a
4 - 10 Tahun

BR + 3.67% p.a

Permohonan yang mempunyai rekod bayaran balik yang tidak memuaskan

Tempoh Kadar Keuntungan
Sehingga 10 Tahun

BR + 4.25% p.a

Kadar keuntungan yang dikenakan bergantung kepada kriteria berikut:
a) pelanggan sedia ada dan baru
b) Rekod bayaran balik yang baik (CCRIS) yang tidak melebihi MIA di dalam tempoh 12 bulan
c) Potongan BPA
d) Tiada Penjadualan Semula dan Penstrukturan Semula
e) Tiada Special Attention Account (SAA)

Kadar Keuntungan Siling (CPR):-

Kadar Asas (KA) + 7.15% setahun atau 10% setahun, mana-mana yang lebih tinggi bagi pengiraan harga jualan

Kadar Keuntungan Efektif (EPR):-

Pada kadar semasa dan tidak melebihi kadar keuntungan siling yang dikenakan dan dikira pada baki bulanan

Nota: KA semasa ialah 2.35%

Yuran & Caj Lain

Bayaran Duti Setem Seperti yang termaktub di bawah Akta Setem 1949 (Disemak 1989)
Pendahuluan Ansuran
  • Bersamaan tiga (3) bulan ansuran pembiayaan dan boleh digunakan sebagai bayaran  kemungkiran di bawah pembiayaan
  • Pembayaran pendahuluan ansuran boleh dibuat melalui potongan wang pembiayaan
Fi Broker RM30.00 bagi setiap transaksi 

Nota

  • Pihak Bank akan memaklumkan Pelanggan sekurang-kurangnya 21 hari sebelum tarikh pelaksanaan (jika berkenaan) sekiranya terdapat sebarang perubahan pada fi dan caj yang berkaitan
  • Fi dan caj adalah tertakluk kepada Cukai Perkhidmatan ("SST") sebanyak 6% (jika berkenaan)

AGROCASH-i (Bahasa Melayu)

AGROCASH-i (Kempen Kadar Keuntungan)

Terma dan Syarat AgroCash-i (Malay)