AGROBANK Logo
 • Muat Turun
 • Cawangan/ Lokasi ATM
 • Search

Tanaman Semula Kelapa Sawit-i (SAWIT-i)

SAWIT-i adalah kemudahan pembiayaan kepada pekebun-pekebun kecil yang terlibat dalam tanaman kelapa sawit berskala kecil. Pelaksanaan produk ini adalah berdasarkan transaksi Tawarruq.

 

 

 

Kemudahan pembiayaan untuk:

 • Penanaman Semula; atau
 • Penambahan Kawasan Tanaman Sedia Ada

 

Ciri-ciri Produk

Produk ini menawarkan kemudahan pembiayaan dengan ciri-ciri berikut. Sebagai contoh:

Jumlah Pembiayaan RM 50,000
Tempoh Pembiayaan 10 tahun atau 120 bulan
Kadar Keuntungan *9.00% setahun atas baki bulanan

 

*Nota: Kadar Asas Berian Pembiayaan (KABP) (7.00%) + 2.0%. KABP tertakluk kepada perubahan semasa.

Kelebihan

 • Kadar pembiayaan yang menarik dan berdaya saing.
 • Pemprosesan dan kelulusan pembiayaan yang cepat.
 • Proses pengeluaran pembiayaan yang cepat.

Kriteria Kelayakan

 • Pekebun kecil individu.
 • Organisasi Industri Kelapa Sawit atau agensi-agensi kerajaan yang menguruskan pekebun kecil.
 • Syarikat yang mempunyai modal berbayar kurang dari RM2.5 juta.

Yuran & Caj Lain

Duti Setem Seperti di dalam Akta Duti Setem 1949 (Semakan 1989)
Caj Guaman & Pembayaran Termasuk caj guaman untuk dokumentasi pembiayaan, pendaftaran gadaian, carian tanah, carian kebankrapan/ muflis dan caj-caj lain yang berkaitan.

Sumbangan Takaful

 

 

Caj Pembrokeran/ Perdagangan

 

 

Tertakluk kepada jumlah pembiayaan yang diberikan

 

 

 

Caj pembrokeran/ perdagangan untuk setiap transaksi Tawarruq adalah RM7 bagi setiap juta nilai pembelian komoditi. 

 

 

 

 

Nota: Apa-apa perubahan pada fi dan caj yang berkaitan akan di buat secara bertulis oleh Bank.

Muat Turun  Lembaran Maklumat Produk

HUBUNGI KAMI