AGROBANK Logo
 • Downloads
 • Branch/ ATM Locator
 • Search

Takaful

Pelan Perlindungan Kemalangan Diri Takaful Kasih Plus

Agrobank menyediakan perlindungan 24 jam sehari di seluruh dunia bagi manfaat kematian atau keilatan kekal akibat kemalangan di samping mendapat manfaat sampingan yang dinyatakan di dalam pelan perlindungan.

Produk ini diuruskan oleh Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad

Tempoh Perlindungan

Satu (1) tahun

Kelayakan

 • Semua Warganegara Malaysia dan Penduduk Tetap (PR)
 • Berumur 15 hari sehingga 75 tahun
 • Bagi pelanggan Agrobank, premium boleh diperbaharui secara automatik melalui arahan tetap.

 

Manfaat/Pelan Perlindungan

MANFAAT/PELAN TKP 1 (RM) TKP 2 (RM) TKP 3 (RM)

TKP 4 (RM)

TKP 5 (RM) TKP 6 (RM)
Kematian akibat kemalangan 10,000.00 20,000.00 50,000.00 100,000.00 200,000.00 300,000.00
Hilang Upaya Kekal  10,000.00 20,000.00 50,000.00 100,000.00 200,000.00 300,000.00
Perbelanjaan Pengebumian 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00
Perbelanjaan Perubatan 600.00 1,500.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00
Elaun Hospital 10.00 (sehari) 20.00 (sehari) 30.00 (sehari) 50.00 (sehari) 100.00 (sehari)

150.00 (sehari)

Sumbangan Takaful Setahun (termasuk 8% SST)

10.80 21.60 54.00 108.00 216.00 324.00

 

Lain-lain

Tertakluk kepada terma dan syarat

Helaian Penerangan Produk (BM)

Helaian Penerangan Produk (EN) 

 

Skim Perlindungan Takaful Kredit

Agrobank juga menawarkan Skim Perlindungan Takaful Kredit. Produk ini menawarkan perlindungan kepada pelanggan dari beban pembayaran jika berlaku kematian biasa atau kematian akibat kemalangan, atau keilatan kekal yang mana pihak Takaful akan mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas baki jumlah pembiayaan pelanggan.

Produk ini diuruskan oleh Takaful Malaysia.

Kelayakan

 • Pelanggan bank
 • Berumur 18 tahun semasa permohonan
 • Umur tidak melebihi 65 tahun apabila pembiayaan mencapai tempoh matang

Skop Perlindungan

 • Kematian biasa atau akibat kemalangan
 • Hilang keupayaan kekal dan sepenuhnya

Jenis Perlindungan

 • Group Credit Term Takaful (GCTT) bagi jumlah pembiayaan kurang daripada RM200,000.00
 • Mortgage Reducing Term Takaful (MRTT) bagi jumlah pembiayaan melebihi RM200,000.00

Lain-lain

Tertakluk kepada terma & syarat

Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad adalah ahli PIDM.

Manfaat-manfaat yang dibayar di bawah sijil yang layak adalah dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) sehingga had perlindungan. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans (TIPS) PIDM atau hubungi Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad atau PIDM (layari www.pidm.gov.my)

 

Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad is a member of PIDM.

The benefit(s) payable under eligible certificate is protected by Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) up to limits. Please refer to PIDM’s Takaful and Insurance Benefits Protection System (TIPS) Brochure or contact Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad or PIDM (visit www.pidm.gov.my).