AGROBANK Logo
 • Downloads
 • Branch/ ATM Locator
 • Search

Program Modenisasi Rantaian Nilai Agromakanan (PMRNA)

Program ini memberi penekanan kepada pemodenan sektor pertanian dan industri makanan di sepanjang rantaian nilai agromakanan melalui peningkatan penggunaan automasi dan teknologi yang berteraskan Revolusi Industri Keempat 4.0 (4IR).

 

Pembiayaan boleh diberikan melalui dua model:

·       Pertanian Kontrak

·       Pertanian Bukan Kontrak

Skop Pembiayaan

Antara skop pembiayaan adalah seperti berikut:

1.

Pembelian peralatan atau teknologi bagi memacu peningkatan pengeluaran hasil dengan kualiti yang lebih tinggi berbanding dengan kaedah konvensional;

2.

Mendapatkan teknologi dan sistem yang telah digunapakai oleh mana-mana projek sedia ada dan diperakukan hasil dan/atau;

3.

Modal bagi memperluaskan skop perniagaan dan pelaksanaan teknologi mesti menangani peningkatan penggunaan teknologi dan automasi berteraskan 4IR.

 

Kelayakan

SYARAT AM

 • Individu berumur lapan belas (18) tahun (semasa permohonan) sehingga berumur enam puluh (60) tahun pada tempoh matang;
 • Individu dan bukan individu;
 • Bagi bukan individu, organisasi 51% hak milik warganegara Malaysia berdaftar di bawah mana-mana undang-undang bertulis Malaysia seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia (perusahaan, perkongsian, Sdn Bhd) atau mana-mana agensi yang diluluskan oleh MAFI (seperti Suruhanjaya Koperasi Malaysia) yang beroperasi di Malaysia;
 • Perniagaan yang diusahakan adalah patuh Syariah;
 • Penilaian kredit adalah berdasarkan penilaian Bank (CCRIS, CTOS, analisis kewangan, dll);
 • Tiada proses kebankrapan atau dinyatakan muflis atau di bawah proses penghakiman;
 • Skala operasi yang setara sesuai bagi tujuan komersial (kesesuaian skala operasi tertakluk kepada jenis projek pertanian), sekiranya berkaitan;
 • Hasil/produk adalah bertujuan untuk penjualan domestik atau eksport;
 • Kegiatan perniagaan di bawah ruang/lot yang didaftarkan secara komersial menurut AKTA 172 (Bahagian IV Kawalan Perancangan, Seksyen 18) dan/atau tindakan yang relevan yang berkaitan dengan penggunaan tanah untuk pertanian;
 • Teknologi yang akan digunakan berlandaskan Revolusi Industri Keempat (4IR) dan telah disahkan oleh Pengesah Teknologi atau Jawatankuasa Kerja;
 • Usahawan telah menjalani kursus/taklimat bersama syarikat peneraju atau Pengesah Teknologi atau syarikat pembekal teknologi, sekiranya perlu; dan
 • Perluasan perniagaan dengan penggunaan teknologi yang telah disahkan mestilah mampu meningkatkan produktiviti sektor pertanian.

 

SYARAT KHUSUS

Jenis Pertanian Maklumat Lanjut
1. Pertanian Kontrak

(a) Syarikat Peneraju:

 • Kriteria syarikat peneraju mestilah memenuhi syarat-syarat di bawah Program Berkelompok dan Ladang Kontrak; dan
 • Sebelum permohonan pembiayaan oleh usahawan naungan dilaksanakan, syarikat peneraju mestilah telah menandatangani Perjanjian Rakaniaga Strategik bersama Agrobank.

(b) Usahawan Pintar:

Usahawan naungan hendaklah telah menerima surat tawaran dari syarikat peneraju.

2. Pertanian Bukan Kontrak

(a) Pembekal Teknologi:

 • Operasi perniagaan dalam bidang yang sama sekurang-kurangnya tiga (3) tahun; dan/atau;
 • Mempunyai maklumat pendaftaran syarikat SSM atau persijilan pengedar tunggal/pengedar yang masih sah atau berkuatkuasa;
 • Pematuhan standard atau persijilan seperti SIRIM/ISO/MyGAP adalah satu kelebihan;

(b) Usahawan

 • Usahawan (tidak terikat dengan syarikat peneraju)/ Syarikat Peneraju;
 • Operasi perniagaan dalam bidang yang sama sekurang-kurangnya tiga (3) tahun;
 • Sekiranya usahawan kurang dari tiga (3) tahun, pengalaman pembekal teknologi yang memberikan khidmat nasihat, bantuan teknikal, dan juga perkhidmatan selepas jualan (after sale service) kepada usahawan boleh diambil kira; dan/atau
 • Mesti menghasilkan sekurang-kurangnya dua (2) kitaran aktiviti pertanian yang sama serta boleh dibuktikan melalui penyata rekod jualan atau dokumen berkaitan yang boleh diterima oleh Agrobank.

 

Kriteria Teknologi

Kriteria teknologi adalah seperti berikut:

 • Jenis teknologi yang akan digunakan mestilah dikelaskan berteraskan 4IR dan telah disahkan/diulas oleh Pengesah Teknologi/ Jawatankuasa Kerja yang diiktiraf oleh Agrobank.
 • Hanya pembekal teknologi yang disahkan oleh Pengesah Teknologi/ Jawatankuasa Kerja dapat membekalkan infrastruktur teknologi di bawah PMRNA.
 • Bagi membolehkan pemohon membuat pilihan dan perbandingan, pembekal teknologi yang telah dinilai dan disahkan oleh Pengesahan Teknologi/Jawatankuasa Kerja MAFI disenaraikan dalam Direktori Teknologi 4IR Sektor Agromakanan
 • Pemohon hendaklah mendapatkan dokumentasi berkaitan seperti pengesahan teknologi / pensijilan / laporan / sebutharga sebelum memulakan permohonan kemudahan pembiayaan PMRNA di Agrobank.
 • Sekiranya teknologi yang ingin dibeli oleh pemohon tiada dalam senarai, pemohon boleh menghubungi MAFI melalui (admin.bpp@mafi.gov.my) untuk proses penilaian teknologi sebelum meneruskan permohonan pembiayaan.

 

Jenis Produk Pembiayaan

Pembiayaan Modal Kerja-i (MK-i)

Menyediakan perbelanjaan operasi tetapi tidak terhad kepada kos untuk pembelian benih, baja, penyelenggaraan dan utiliti sistem, gaji pekerja, overhead cost dan lain-lain yang berkaitan dengan operasi ladang.

Pembiayaan Berjangka-i/ Term Financing-i (TF-i)

Menyediakan perbelanjaan modal tetapi tidak terhad kepada kos input untuk pembelian benih, baja, peralatan teknologi, pemerolehan bahan untuk penanaman pertanian pintar.

 

Tempoh Kemudahan Pembiayaan

 • Sehingga 10 Tahun*
 • Tempoh Moratorium sehingga 12 bulan 

Tertakluk pada keperluan projek/unjuran aliran tunai dan/atau keperluan lain-lain). Jangka hayat teknologi yang digunapakai akan turut diambil kira.

 

Kadar Keuntungan

 • 3.5% setahun 

 

Margin Had Pembiayaan

Sehingga 100% daripada jumlah kos termasuk kos sampingan (contoh: takaful, duti setem, dan lain-lain) dan tertakluk pada jumlah maksimum seperti berikut:

 

Perusahaan Mikro Kontrak

Bukan Kontrak

Minimum RM10,000.00 RM10,000.00
Maksimum RM500,000.00 RM500,000.00

 

Perusahaan Kecil dan Sederhana Kontrak

Bukan Kontrak

Minimum RM30,000.00 RM50,000.00
Maksimum RM1,000,000.00 RM1,000,000.00

 

Amaun pembiayaan iaitu jumlah pembiayaan agregat bagi kedua-dua CAPEX dan/atau OPEX dan pembiayaan kepada PKS dengan pemegang saham yang sama dengan pegangan saham >20% TIDAK BOLEH melebihi had pembiayaan maksimum yang ditetapkan untuk PKS dan Perusahaan Mikro.

 

Permohonan Pembiayaan

Permohonan pembiayaan boleh dilakukan di mana-mana cawangan Agrobank yang berhampiran dengan lokasi perniagaan pemohon.

 

Saluran Wang Pembiayaan

Secara sekaligus atau berperingkat (mengikut progres kerja) kepada akaun pembekal yang telah dilantik dan dipersetujui atau syarikat peneraju (dibawah pertanian kontrak) atau pelanggan, tertakluk kepada perjanjian/terma dan syarat pembiayaan.

 

Cara Bayaran

Secara ansuran bulanan melalui mana-mana saluran berikut:

 • Arahan tetap (SI); atau
 • Deposit tunai (CDM); atau
 • Online Transfer [Automated Teller Machine (ATM) atau melalui perbankan internet]; atau
 • Melalui kaunter mana-mana cawangan Agrobank.

 

Dokumen Yang DiPerlukan Bagi Tujuan Permohonan

 • Borang permohonan kemudahan pembiayaan yang lengkap.
 • Salinan kad pengenalan pemohon dan pemohon bersama (bagi permohonan bersama).
 • Penyata akaun simpanan bank atau rekod jualan perniagaan bagi tempoh enam (6) bulan terkini.
 • Salinan pendaftaran perniagaan atau lesen peniagaan bagi perniagaan yang melibatkan premis tetap.
 • Technology certification report/sijil pengesahan teknologi dari technology validator yang telah dikenalpasti.
 • Sebut harga daripada pembekal teknologi yang telah dikenalpasti dan disahkan oleh technology validator.
 • Surat tawaran penyertaaan projek daripada syarikat.
 • Lain-lain dokumen sokongan yang diperlukan di bawah program ini.

 

Untuk sebarang keterangan lanjut sila hubungi:

 • Pusat Panggilan Agrobank di talian 1-300-88-2476; atau
 • Layari laman sesawang rasmi Agrobank agrobank.com.my; atau
 • Kunjungi cawangan Agrobank yang berdekatan; atau
 • Layari media sosial rasmi Agrobank Facebook, Instagram, Twitter.
 • Layari laman sesawang Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (MAFS) untuk senarai direktori teknologi sektor agromakanan (DirekTANI).

 

 

Download Product Disclaimer Sheet (BI)

Download Frequently Asked Question (FAQ) (BI)

Download Application Form

Download A5 Flyers

CONTACT US

WHATSAPP US